1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH A VĨNH XƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Xương, ngày 03 tháng 12 năm 2018.

BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Đề tài
Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ
ở trường tiểu học.
I- Sơ lược lý lịch tác giả

- Họ và tên: Huỳnh Thị Dung. Nam, nữ: nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 23/03/1972.
- Nơi thường trú: ấp 3, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
- Đơn vị công tác: Trường tiểu học A Vĩnh Xương.
- Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiểu học.
- Lĩnh vực công tác: Quản lý.

II. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị
- Trường tiểu học A Vĩnh Xương được thành lập từ năm 1991 trên cơ sở
tách ra từ trường phổ thông cơ sở cấp 1 Vĩnh Xương và được xây dựng trên địa
bàn thuộc tổ 9, ấp 2, xã Vĩnh Xương. Qua 20 năm hoạt động trường đã xuống
cấp, đến năm 2011 trường tiểu học A Vĩnh Xương được xây dựng mới thuộc địa
bàn tổ 18, ấp 2, xã Vĩnh Xương gần khu hành chánh của xã, cạnh tỉnh lộ 952 rất
thuận tiện cho việc đi lại học tập của học sinh ở các ấp trong xã.
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện tại là 30/15 nữ. Tổng số lớp từ
khối 1 đến khối 5 của năm học 2018-2019 là 18 lớp, với tổng số học sinh 544
em/250 nữ, hiện có 12 phòng học nên số học sinh khối một được học 2
buổi/ngày, các khối hai, ba, bốn và năm học 1 buổi.

1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Phòng GD-ĐT, UBND xã về các
hoạt động của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành đoàn thể ở
địa phương chăm lo công tác giáo dục nhất là: Tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật
chất, đẩy mạnh phát huy hiệu quả thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực”; “trường xanh, sạch, đẹp, an toàn” và công tác hạn chế bỏ
học.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên của đơn vị đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ
100%, trong đó đạt trình độ trên chuẩn về chuyên môn (Cao Đẳng, Đại học) là
25/26 giáo viên chiếm tỉ lệ 96%, đa số cán bộ, giáo viên là người địa phương

2
nên am hiểu được hoàn cảnh mỗi gia đình học sinh, nhiệt tình trong công tác, có
tâm huyết với nghề, có ý thức tự học tập, nội bộ luôn đoàn kết thống nhất cao
trong công tác.
- Tổng số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã (15/24 giáo
viên) chiếm tỉ lệ 62,5% nên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục học
sinh.
- Công tác xã hội hóa giáo dục thực hiện khá tốt, nhiều phụ huynh học sinh
quan tâm đến trường, lớp, hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình phụ, các hoạt
động phong trào, hỗ trợ tinh thần cho giáo viên các ngày lễ, tết, hỗ trợ khen
thưởng cho học sinh cuối năm ở đơn vị khá tích cực.

2. Khó khăn
- Còn một ít giáo viên lớn tuổi ngại đổi mới phương pháp dạy học cũng
như ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng còn hạn chế.
- Một số phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn đi làm ăn nơi xa gởi
con em lại cho ông bà, người thân nên việc quan tâm học tập ở nhà chưa tốt
cũng như công tác phối hợp với nhà trường còn hạn chế ảnh hưởng đến chất
lượng giáo dục của đơn vị.

3. Tên sáng kiến: Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác
kiểm tra nội bộ ở trường tiểu học.

4. Lĩnh vực: Quản lý
III. Mục đích yêu cầu của sáng kiến:
- Quản lý là một trong những nhân tố quan trọng trong sự phát triển xã hội.
Quản lý là một hoạt động phổ biến diễn ra ở mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ và liên
quan đến mọi người.
- Quản lí nói chung, quản lí giáo dục nói riêng đều có những chức năng cơ
bản đó là: Kế hoạch; Tổ chức; Chỉ đạo và kiểm tra. Tại hội nghị cán bộ thanh tra
toàn miền Bắc lần thứ nhất ngày 19/4/1955 Hồ Chủ Tịch đã chỉ rõ: ‘‘Sự kiểm tra
việc thực hiện được đặt ra một cách đúng đắn là ngọn đèn pha giúp cho làm
sáng tỏ tinh thần hoạt động bộ máy trong bất kỳ thời gian nào, chín phần mười
những chỗ hỏng, chỗ hở đều do thiếu sự kiểm tra. Thanh tra và kiểm tra thường
xuyên đúng đắn, chắc chắn những chỗ hỏng, chỗ hở đều có thể ngăn ngừa
được”. Có thể nói rằng chức năng kiểm tra là một mắc xích rất quan trọng, nó
giúp cho nhà quản lí xác định được đơn vị, tổ chức của mình đang ở trong tình
trạng nào, từ đó có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp.
- Mặt khác chức năng kiểm tra còn là cầu nối giữa nhà quản lí với đối
tượng bị quản lí, nơi diễn ra quá trình thông tin, thu nhận thông tin để đánh giá,
tư vấn giúp đỡ, thúc đẩy đối tượng quản lí đi đúng hướng.
- Kiểm tra nội bộ trường học nói chung, trường Tiểu học nói riêng là hoạt
động xem xét và đánh giá các hoạt động giáo dục, điều kiện dạy-học, giáo dục
trong phạm vi nội bộ nhà trường nhằm mục đích phát triển sự nghiệp giáo dục
nói chung, phát triển nhà trường, phát triển người giáo viên và học sinh nói
riêng. Các hoạt động kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên công khai, dân
chủ, kết quả kiểm tra phải được ghi nhận bằng văn bản và được lưu trữ, hiệu
trưởng hay thủ trưởng phải chịu trách nhiệm về các kết luận kiểm tra này.

3
- Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường học được hiểu là những tác
động có ý thức, có hệ thống, khoa học và phù hợp với các quy định hiện hành
của chủ thể quản lý (hiệu trưởng) lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu
giáo dục đề ra. Đòi hỏi phải thường xuyên đổi mới công tác quản lí có nghĩa là
phải thường xuyên đổi mới hoạt động kiểm tra. Vậy đổi mới hoạt động kiểm tra
nội bộ trường học là chúng ta phải làm gì? làm như thế nào? Để lý giải những
vấn đề trên tôi tìm ra: “Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác
kiểm tra nội bộ ở trường tiểu học” đã nghiên cứu với hy vọng được góp một
phần nhỏ bé giải quyết vấn đề lý luận và thực tiễn của sự nghiệp phát triển giáo
dục ở địa phương.

1. Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến
- Trong những năm qua công tác thanh tra, kiểm tra của phòng giáo dục
- đào tạo đã tổ chức tiến hành thường xuyên ở các nhà trường góp phần vào việc
duy trì kỷ cương nề nếp trong các nhà trường nói chung, các trường Tiểu học nói
riêng. Đồng thời nắm bắt kịp thời các thông tin từ cơ sở để có những biện pháp
chỉ đạo phù hợp.
- Tuy nhiên nhận thức về công tác quản lí hoạt động kiểm tra nội bộ các
trường học của cán bộ quản lí các cấp còn nhiều hạn chế. Công tác quản lí hoạt
động kiểm tra nội bộ các trường học của phòng giáo dục vẫn còn nhiều vấn đề
tồn tại, các biện pháp quản lí chưa được hoàn thiện, đồng bộ. Nghiệp vụ kiểm
tra nội bộ trường học của hiệu trưởng còn nhiều lúng túng, chưa cập nhật.
- Hơn nữa đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường hiện nay họ là những giáo
viên giỏi, có chút ít năng lực quản lý được lựa chọn làm cán bộ quản lý nhưng
chưa được đào tạo cơ bản và có hệ thống về quản lý giáo dục, ở họ kinh nghiệm
có thể có nhiều nhưng lý luận quản lý thì còn hạn chế.
- Các điều kiện trang bị cho hoạt động quản lí còn nhiều thiếu thốn, do đó
hiệu quả của việc kiểm tra nội bộ nhà trường chưa cao, dẫn đến hiệu quả giáo
dục - đào tạo còn thấp và nói chung công tác “quản lý giáo dục - đào tạo còn
những mặt yếu kém, bất cập”, vì vậy trong giai đoạn hiện nay, để đạt được mục
tiêu quản lý nhà trường nói chung, trường Tiểu học nói riêng, người hiệu trưởng
phải coi trọng chức năng kiểm tra của mình.
- Trong những đợt kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên hàng năm
thì Hiệu trưởng có đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời, có biên bản kết luận về đối
tượng kiểm tra và lưu hồ sơ. Còn các hoạt động kiểm tra khác như kiểm tra cơ
sở vật chất - thiết bị dạy học thì ghi biên bản và lưu hồ sơ. Sau khi kiểm tra chưa
có hình thức khen, góp ý kịp thời. Đặc biệt là sau khi nhắc nhở đối tượng được
kiểm tra sửa chữa, khắc phục yếu kém thì Hiệu trưởng không theo dõi xem đối
tượng đó có chịu sửa chữa không hoặc đã sửa chữa nhưng ở mức độ nào.
- Những khó khăn qua công tác kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng Trường
Tiểu học:
+ Các cấp lãnh đạo chưa chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra nội bộ
trường học cho Hiệu trưởng và các lực lượng kiểm tra. Tuy nhiên trình độ và
năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn; mặt khác họ là những
người làm công tác kiêm nhiệm chưa có chế độ, chính sách thoả đáng để khuyến

4
khích động viên nên hiệu quả công tác quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường
Tiểu học còn nhiều hạn chế chưa góp phần tích cực cho việc chấn chỉnh kỷ
cương nền nếp, đánh giá đúng thực chất, chất lượng giáo dục hiện nay.
+ Một số giáo viên không ủng hộ công tác kiểm tra, hay chống đối hình
thức.
+ Chưa xây dựng được lực lượng kiểm tra gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu
trưởng, Chủ tịch công đoàn, Tổng phụ trách, tổ trưởng. Hoạt động của Ban kiểm
tra nội bộ chưa đồng đều còn nhiều bất cập trong công tác nhân sự.
+ Chưa xây dựng được chuẩn đánh giá riêng cho trường mình về công tác
kiểm tra nội bộ.
+ Chỉ chú trọng vào việc kiểm tra hoạt động chuyên môn của giáo viên
hơn còn các hoạt động khác thì còn xem nhẹ.
+ Không theo dõi kiểm tra việc sửa chữa, thay đổi bổ sung những thiếu
sót, sai lầm của giáo viên sau khi được Hiệu trưởng kiểm tra nhắc nhở, nghĩa là
không theo dõi sự tiến bộ của đối tượng được kiểm tra.
+ Công tác kiểm tra đôi lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, công tác
tuyên truyền chưa sâu, chưa tác động đến tất cả viên chức nên một số giáo viên
có tình trạng an phận, thỏa mãng với kết quả hiện tại vẫn còn. Tay nghề giáo
viên chuyển biến còn chậm, việc vi phạm quy chế chuyên môn đôi lúc còn diễn
ra khi kiểm tra đội xuất.
- Tổng kết đợt kiểm tra Hiệu trưởng chưa có hình thức động viên, khen
thưởng, phê bình, nhắc nhở kịp thời. Từ những hạn chế trên cho thấy kết quả của
công tác kiểm tra nội bộ trường Tiểu học không cao. Nếu cứ để hiện tượng này
diễn ra sẽ tạo điều kiện cho một số giáo viên, nhân viên có tư tưởng làm việc
theo hình thức, chống đối ngầm, đến kỳ kiểm tra thì làm tốt công việc, kiểm tra
xong thì lại đâu vào đấy không tự giác. Đồng thời làm thui chột đi tư tưởng phấn
đấu cố gắng vươn lên trong việc giảng dạy của một số giáo viên. Từ chỗ tích
cực, tự giác trong công việc nhưng không được Hiệu trưởng nhìn nhận một cách
đúng mức, họ sẽ sinh ra tư tưởng “Bình quân chủ nghĩa”. Như vậy người Hiệu
trưởng sẽ không bao giờ biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra.
Điều đó cũng đồng nghĩa với hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ Trường Tiểu
học không cao.
- Công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường tuy từng bước được cải
thiện và đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động từng bước chuyển biến tích cực,
tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế trong việc tổ chức kiểm tra còn lúng túng,
còn mang tính hình thức, kiểm tra đủ với số lượng kế hoạch đề ra, song thiếu
tính hiệu quả.
- Từ những thực trạng trên chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ
trường tiểu học kém hiệu quả, ý thức của người được kiểm tra còn mang tính ỷ
lại, nhà trường kém phát triển, chất lượng giáo dục không cao, tay nghề giáo
viên không phát triển theo kịp sự phát triển của xã hội. Vậy để khắc phục những
tồn tại đã nêu ở trên thì vai trò của Hiệu trưởng với công tác kiểm tra nội bộ
trường tiểu học không ngừng phải đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung sao cho
phù hợp với sự phát triển của nhà trường và sự nghiệp giáo dục hiện nay.

2. Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến
5
- Kiểm tra là hoạt động của cấp quản lý đơn vị. Công tác kiểm tra chỉ có
ý nghĩa khi người quản lý nắm rõ yêu cầu công việc, khả năng và điều kiện làm
việc của lực lượng được quản lý và luôn khách quan công bằng, không định
kiến, đố kỵ, tất cả vì sự tiến bộ, sự phát triển của ngành và của đơn vị.
- Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ giúp Hiệu trưởng trường tiểu học thực
hiện chức năng quản lý của mình, là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình
quản lý đảm bảo tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên, kịp thời. Theo đó giúp
hiệu trưởng hình thành cơ chế điều chỉnh hướng đích trong quá trình quản lý nhà
trường.
- Chúng ta đang thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, trong những
năm qua với các yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa,
phương pháp dạy học.., song vẫn còn “những biểu hiện tiêu cực, thiếu kỉ cương
trong giáo dục đang có chiều hướng gia tăng; chất lượng hiệu quả giáo dục còn
thấp, đây chính là những “chỗ hỏng”, “chỗ hở”của quản lí.
- Quản lý tốt hoạt động kiểm tra nội bộ trường học còn góp phần tăng
cường hiệu lực quản lý trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
trong nhà trường. Nếu hoạt động kiểm tra đánh giá chính xác, chân thực sẽ giúp
hiệu trưởng có thông tin chính xác về thực trạng của đơn vị mình cũng như xác
định các mức độ, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra các
giải pháp điều chỉnh, uốn nắn có hiệu quả. Như vậy, quản lý hoạt động kiểm tra
vừa là tiền đề, vừa là điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu.
- Ngoài ra hoạt động kiểm tra được quản lý tốt còn có tác dụng đôn đốc,
thúc đẩy, hỗ trợ và giúp đỡ các đối tượng kiểm tra làm việc tốt hơn, có hiệu quả
hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: Nếu tổ chức việc kiểm tra được
chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm lần.
Kiểm tra chẳng những giúp nhà quản lý thu thập thông tin về hoạt động của đối
tượng quản lý mà còn giúp nhà quản lý nhận rõ kế hoạch, việc chỉ đạo, điều
hành… của mình có khoa học, khả thi không, từ đó có các biện pháp điều chỉnh
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- Việc xác định cơ sở lí luận, khảo sát và nghiên cứu thực trạng tình hình
quản lí hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học nhằm đề xuất những biện
pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ nhà trường là vấn đề cần được nghiên
cứu. Những thành quả nghiên cứu về vấn đề này sẽ góp phần vào việc thực hiện
tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển giáo dục là
“đổi mới quản lý giáo dục”, nhằm “nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả giáo
dục”.
- Song để có những thông tin đầy đủ đúng đắn, chính xác và kịp thời về
hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu học cần dựa vào những cơ sở khoa học
như sau: tâm lý học, giáo dục học, xã hội học giáo dục; mục tiêu của các môn
học, cấp học; đặc điểm sư phạm của giáo viên; chuẩn kiến thức, kỹ năng; chuẩn
đánh giá tiết dạy; chuẩn đánh giá giáo viên;… sẽ giúp cho Hiệu trưởng có những
cơ sở khoa học để kiểm tra đánh giá một cách chính xác và hiệu quả.

3. Nội dung sáng kiến
6
- Kiểm tra là một trong các chức năng của quy trình quản lý. Thông qua
chức năng kiểm tra mà chủ thể quản lý nắm bắt và điều chỉnh kịp thời các hoạt
động để thực hiện tốt các mục tiêu đã định. Kiểm tra nội bộ trường tiểu học thực
chất là tạo lập mối liên hệ ngược, cung cấp cho người Hiệu trưởng những thông
tin nhiều chiều và Hiệu trưởng phải thu nhận, xử lý những thông tin đó để rồi
điều chỉnh cho phù hợp với quá trình quản lý, đồng thời ra những quyết định
chính xác đối với viên chức và học sinh
.
- Từ những bất cập trên của công tác kiểm tra nội bộ trường Tiểu học
trong quá trình quản lý tôi đã rút ra một số biện pháp nhằm khắc phục những
hạn chế đó như sau:

3.1 Kiểm tra nội bộ trường tiểu học là thực hiện nhiệm vụ quản lý
của người Hiệu trưởng

- Có thể khẳng định rằng: “ Quản lý mà không kiểm tra thì quản lý không
có hiệu quả và trở thành quan liêu”. Điều này đã được khẳng định rằng Hiệu
trưởng là người chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của nhà trường, cho
nên nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường tiểu học cũng là nhiệm vụ của người Hiệu
trưởng.
- Kiểm tra nội bộ trường tiểu học gồm có 4 nhiệm vụ đó là: kiểm tra,
đánh giá, tư vấn và thúc đẩy.
+ Kiểm tra là xem xét việc tuân thủ các quy định, quy chế có liên quan
đến công việc của viên chức và các em học sinh.
+ Đánh giá là xác định mức độ, chất lượng công việc của đối tượng kiểm
tra.
+ Tư vấn là đưa ra lời khuyên, chỉ ra các biện pháp phù hợp để hoàn thiện
công tác.
+ Thúc đẩy là nêu các đề nghị để đối tượng thực hiện, kiến nghị với thủ
trưởng đơn vị hoặc cơ quan quản lý giáo dục (nếu cần). Các đề nghị đưa ra phải
cụ thể, phải khả thi sao cho đối tượng kiểm tra có thể thực hiện được sau một
thời gian nhất định, không đưa ra những đề nghị có tính chất phương hướng lâu
dài.
- Mục đích của công tác kiểm tra nội bộ nhằm phát huy những ưu điểm,
khắc phục những hạn chế, thiếu sót của viên chức, học sinh trong việc thực hiện
nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị. Để thực hiện tốt
nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường tiểu học người
Hiệu trưởng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Kiểm tra nội bộ trường tiểu học phải phản ánh bản chất và nhu cầu hoạt
động của nhà trường, phải xây dựng được nét văn hóa chung của tổ chức, cầu
tiến, đoàn kết, chân thành học hỏi và tin tưởng lẫn nhau.
+ Kiểm tra phải khách quan, tôn trọng đối tượng kiểm tra. Phải tiến hành
thường xuyên, có hệ thống, có mục đích, có kế hoạch rõ ràng.

7
+ Kiểm tra phải linh hoạt, tránh rập khuôn máy móc, cứng nhắc. Phải
phát hiện, động viên kịp thời người tốt, việc tốt và uốn nắn, điều chỉnh bổ
khuyết nghiêm túc và các thiếu sót.
+ Kiểm tra tốt nhất là phải đến tận nơi, xem tận việc. Phải phối hợp
kiểm tra của người quản lý với kiểm tra của tập thể và tự kiểm tra của viên chức,
học sinh. Phải có chế độ kiểm tra hợp lý, đủ để phát huy tính tích cực, nhưng
không vượt quá sẽ phản tác dụng.
- Yêu cầu của kiểm tra nội bộ phải khách quan, chính xác; nhận xét,
đánh giá, xếp loại đúng mức độ, đúng thực chất trong mối tương quan nội bộ và
sự phát triển của từng cá nhân; làm cơ sở để đánh giá, xếp loại viên chức phục
vụ cho công tác thi đua khen thưởng vào cuối năm học.

3.2 Kiểm tra nội bộ trường học phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau
- Nguyên tắc pháp chế:
+ Hoạt động kiểm tra phải được tổ chức công khai trên cơ sở tuân theo
quy định của pháp luật và chỉ tuân theo pháp luật thì không ai có thể can thiệp,
không ai dám tùy tiện trong tổ chức và hoạt động kiểm tra. Thông qua Luật giáo
dục; Điều lệ trường tiểu học; các văn bản của Nhà nước; Bộ Giáo dục – Đào
tạo…, không được lạm quyền làm việc theo lế lối thiên về tình cảm, không để
lợi ích cá nhân lấn áp, quyết định của Hiệu trưởng phải được coi là tiếng nói của
pháp luật.
+ Để thực hiện tốt nguyên tắc trên người quản lý cần nghiên cứu kỹ và
hiểu hệ thống các văn bản về: công tác thanh tra giáo dục; công tác kiểm tra nội
bộ trường tiểu học; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; các văn
bản hướng dẫn thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Đặc biệt là
các hướng dẫn đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp
giảng dạy, thiết bị dạy và học;…để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm
công tác kiểm tra nội bộ trường tiểu học.
- Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan: kiểm tra phải đảm bảo tính
khách quan, trung thực, công khai, công bằng. Kiểm tra, đánh giá phải căn cứ
vào các chuẩn đã quy định như: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp
trên; Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Tiểu học; Thông tư 22/ BGD-ĐT về đánh
giá học sinh tiểu học, các văn bản khác…. đây là cơ sở, hành lang pháp lý của
hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học, là nền tảng thúc đẩy sự phát triển
của công tác kiểm tra nội bộ trường tiểu học, phát huy sự tiến bộ của đối tượng
kiểm tra cũng như sự tiến bộ của nhà trường.
- Nguyên tắc đảm bảo tính kế hoạch: cơ sở khoa học của nguyên tắc này
là đảm bảo sự ổn định của các hoạt động sư phạm. Nguyên tắc này đòi hỏi hoạt
động kiểm tra phải được xác định trong kế hoạch năm học, hỗ trợ tích cực cho
việc kiểm tra các chức năng quản lý khác. Việc kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng
có kế hoạch và năm nào cũng tiến hành làm, một số giáo viên tự giác trong công
tác kiểm tra. Việc kiểm tra có kế hoạch giúp cho nhà quản lý chủ động trong quá
trình quản lý, đồng thời không gây xáo trộn cho đối tượng quản lý khi được

8
kiểm tra; việc thực hiện nguyên tắc kế hoạch giúp cho việc triển khai kế hoạch
cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm, nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục, nâng hiệu lực quản lý của Hiệu trưởng.
- Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục: nguyên tắc này đảm bảo nếu kiểm
tra tốt sẽ biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra. Bởi vì nguyên tắc
này xuất phát từ lòng nhân ái, kiểm tra để hiểu, để giúp đỡ đồng chí, đồng
nghiệp phát huy tích cực, khắc phục hạn chế. Bất kỳ Hiệu trưởng nào khi tiến
hành kiểm tra nội bộ trường tiểu học đều phải tuân thủ theo nguyên tắc này.
Nhưng để đạt được hiệu quả cao nhất thì trong quá trình kiểm tra Hiệu trưởng
phải phối hợp nhiều nguyên tắc và đánh giá phải linh hoạt, chứ không rập khuôn
máy móc.
- Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả: cơ sở của nguyên tắc này là hiệu
xuất lao động và lợi ích kinh tế trong kiểm tra. Hoạt động kiểm tra phải đạt được
mục tiêu đặc ra với mọi chi phí ít nhất. Hiệu quả kiểm tra còn thể hiện bằng
những kết luận chính xác, những kết luận có tính khả thi giúp toàn bộ hệ thống
quản lý có những điều chỉnh hợp lý, nhằm đạt tới mục tiêu, nâng cao chất lượng
hoạt động.

3.3 Kiểm tra nội bộ nhằm thực hiện các chức năng cơ bản sau
- Chức năng tạo lập thông tin phản hồi: việc tạo lập thông tin phản hồi
vững chắc sẽ cung cấp cho Hiệu trưởng thông tin nhiều chiều để Hiệu trưởng dễ
xử lý thông tin hơn, chính xác hơn.
- Chức năng đánh giá và xử lý cần thiết: đánh giá là hoạt động đặc biệt
nhằm phân tích, xác nhận giá trị thực trạng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ,
chất lượng và hiệu quả công việc, trình độ, sự phát triển, những kinh nghiệm
được hình thành ở thời điểm hiện tại so với mục tiêu kế hoạch hay chuẩn mực đã
được xác lập, trên cơ sở đó nêu ra những biện pháp điều chỉnh và uốn nắn đối
tượng được kiểm tra.
- Chức năng điều chỉnh, kiểm soát, phát hiện và phòng ngừa: điều chỉnh
là đưa ra những quyết định và biện pháp cụ thể cần thiết để kiểm soát những
việc làm sai phạm, đồng thời có thể chỉnh sửa kế hoạch hay điều chỉnh chỉ tiêu
cho phù hợp, nhằm phát huy nhân tố tích cực và hoàn thành kế hoạch. Song
không phải là điều chỉnh một cách tự ý, chủ quan tùy ý để hoàn thành nhiệm vụ
một cách hình thức, còn bên trong chỉ là sự xáo rỗng. Đây là chức năng số một
của kiểm tra nội bộ trường tiểu học, thông qua đó phát hiện những mặt mạnh,
mặt yếu của đối tượng mà có biện pháp phù hợp giúp làm tốt công tác điều
hành, định hướng trong chỉ đạo cho họ hoàn thành nhiệm vụ.
- Chức năng động viên, phê phán, uốn nắn, giúp đỡ: kiểm tra thường
xuyên, kịp thời, có kế hoạch thì nhận xét, đánh giá mới chính xác, bởi vì hoạt
động kiểm tra mang tính động viên, uốn nắn nên khi được kiểm tra giáo viên và
học sinh sẽ bộc lộ hết những tài năng, phẩm chất sẵn có của mình.

3.4 Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ trong trường tiểu học
9
3.4.1 Xây dựng lực lượng kiểm tra
- Trường học có nhiều đối tượng phải kiểm tra. Do tính đa dạng và phức
tạp, thường hiệu trưởng không đủ thông thạo về nhiều bộ môn, nhiều thời gian
để trực tiếp kiểm tra trong trường, hiệu trưởng xây dựng lực lượng kiểm tra. Yêu
cầu của việc xây dựng lực lượng kiểm tra là: Hiệu trưởng quyết định thành lập
Ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra phải là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng;
thành viên Ban kiểm tra phải là những người thông thạo chuyên môn nghiệp vụ,
có uy tín, sáng suốt và linh hoạt trong công việc; các thành viên trong Ban kiểm
tra phải được phân công cụ thể phần việc được giao, xác định rõ quyền hạn
,
uy tín và có trách nhiệm cao. Cần nắm vững nội dung, phương pháp kiểm tra nội
bộ trường Tiểu học đặc biệt là quy định kiểm tra các nội dung của hoạt động
kiểm tra nội bộ trường Tiểu học.
- Điều tra tìm hiểu đội ngũ làm công tác kiểm tra nội bộ trường Tiểu học
để phân loại trình độ, thế mạnh của từng người để bồi dưỡng chuyên sâu về một
số mặt trong công tác kiểm tra nội bộ trường Tiểu học cho phù hợp, nhằm phát
huy tối đa khả năng của từng người, tăng hiệu quả các cuộc kiểm tra để đạt được
kết quả cao nhất.
- Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm tra nội bộ trường
Tiểu học, kế hoạch bồi dưỡng phải cụ thể hoá các tiêu chí: Chương trình, nội
dung tập huấn, thời gian, địa điểm và các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất
phục vụ cho đợt tập huấn.
- Tổ chức tập huấn tập trung, có thực hành đánh giá một số mặt trong
công tác kiểm tra nội bộ trường Tiểu học: kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên
môn (đánh giá tiết dạy, đánh giá hồ sơ giáo viên, đánh giá chất lượng học sinh,
việc chấp hành các nội quy của đơn vị, của ngành…). Để thống nhất các tiêu chí
trong đánh giá và hiểu sâu hơn các vấn đề mà về mặt lý thuyết, một cuộc kiểm
tra đặt ra. Công cụ và phương tiện cần trang bị cho cán bộ kiểm tra là các chuẩn
mực (quy định) để căn cứ vào đó mà đánh giá một cách khách quan và chính
xác. Các chuẩn mực đó là: Hệ thống luật pháp của Nhà nước về Giáo dục và
Đào tạo; Hệ thống chế độ chính sách, điều lệ, quy chế, thông tư, chỉ thị của
ngành Giáo dục - Đào tạo; Mục tiêu, kế hoạch Giáo dục - Đào tạo; Nắm vững
yêu cầu chương trình của các môn học, yêu cầu của từng chương, từng bài của
từng môn học ở các khối lớp, cấp học (được ghi trong hướng dẫn thực hiện
chương trình các môn học); Phương pháp dạy học: Nắm vững đặc trưng phương
pháp dạy học các môn, kinh nghiệm giảng dạy và các thành tựu về phương pháp
dạy học mới được khám phá, công bố trên các tạp chí nghiên cứu của ngành
Giáo dục và các tạp chí khác; Chuẩn đánh giá, xếp loại học sinh: Nắm vững các
chuẩn đánh giá, xếp loại (các môn học và hoạt động giáo dục, năng lực, phẩm
chất) học sinh được ghi trong thông tư của bộ giáo dục đào tạo. Chuẩn đánh giá
xếp loại giờ dạy của giáo viên (thông qua phân tích sư phạm một bài lên lớp).
Ngoài ra, còn phải đi sâu nghiên cứu tìm hiểu những tiêu chuẩn về phẩm chất,
năng lực, uy tín để đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên một cách
xác thực. Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra một giáo viên, kiểm tra hoạt động của
giáo viên trên lớp, kiểm tra học tập rèn luyện của học sinh, một lớp học sinh…

10
Cần lưu ý thiết kế các loại hồ sơ cụ thể phù hợp với quy định của kiểm tra đảm
bảo tính công khai, công bằng và khách quan.

3.4.2 Chỉ đạo công tác kiểm tra: Ra các quyết định về kiểm tra (
Quyết định thành lập Ban kiểm tra, xác định nội dung, phương pháp, hình thức
kiểm tra…); Hướng dẫn, động viên, giúp đỡ lực lượng kiểm tra hoàn thành các
nhiệm vụ (Kiểm tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy); Sử dụng và phối hợp các
phương pháp, hình thức kiểm tra đối với mỗi nội dung kiểm tra cụ thể; Điều
chỉnh những lệch lạc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra; Huấn luyện
cán bộ và nhân viên dưới quyền thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra. Khuyến khích
tự kiểm tra, đánh giá của các cá nhân, bộ phận trong trường.

3.4.3 Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra việc quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng: số lượng, chất
lượng và cơ cấu đội ngũ; các điều kiện về cơ sở vật chất; kế hoạch phát triển
giáo dục; hoạt động và chất lượng giáo dục; thực hiện nội dung, chương trình
giáo dục toàn diện; công tác tài chính;…
- Kiểm tra chuyên đề nhà trường: Kiểm tra thực hiện công khai; thực
hiện Quy chế dân chủ cơ sở; kiểm tra công tác xã hội hóa giáo dục; kiểm tra việc
thực hiện quy định về dạy thêm học thêm; kiểm tra thực hiện các cuộc vận động,
các phong trào của ngành; kiểm tra việc thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo,
Luật tiếp công dân, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí…
- Kiểm tra tổ khối chuyên môn: xây dựng kế hoạch năm, học kì, tháng,
tuần của tổ; việc thực hiện họp chuyên môn theo quy định; nghị quyết họp tổ,…
- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên: thực hiện quy
chế chuyên môn, trình độ tay nghề nhà giáo; thực hiện các nhiệm vụ khác được
giao.
- Kiểm tra tài chính; Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị;
Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính; Kiểm tra công tác bán trú
(nếu có); Kiểm tra công việc của Bảo vệ; Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện
của học sinh.
- Tổng kết, điều chỉnh.

3.4.4 Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường tiểu học
- Hiệu trưởng đã nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của
việc kiểm tra nội bộ trường tiểu học. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra
nội bộ ngay từ đầu năm học và tiến hành kiểm tra các hoạt động của giáo viên,
nhân viên, học sinh. Đặc biệt là hoạt động giảng dạy của giáo viên...
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường Tiểu học Hiệu trưởng cần
lưu ý là kế hoạch phải phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể cho phép của
trường và có tính khả thi. Kế hoạch kiểm tra nội bộ cần được thiết kế dưới dạng
sơ đồ hoá và được treo ở văn phòng nhà trường, trong đó ghi rõ: Mục đích, yêu
cầu, nội dung, phương pháp tiến hành, hình thức, cá nhân được kiểm tra, thời
gian kiểm tra,…đảm bảo tính ổn định tương đối của kế hoạch kiểm tra, kế hoạch
kiểm tra cần công khai ngay từ đầu năm học. Sau mỗi lần kiểm tra chuyên môn
của giáo viên Hiệu trưởng có phân tích đánh giá, rút kinh nghiệm viết biên bản,
lưu hồ sơ.

11
- Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường tiểu học là loại kế hoạch tổng thể, việc
xây dựng kế hoạch chỉ là bước đầu, để kế hoạch phát huy hiệu quả thì công tác
tổ chức thực hiện kế hoạch, xây dựng chương trình kiểm tra hàng tháng là rất
quan trọng cụ thể:

Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng
KT
Người thực
hiện
Ghi chú
8 - Thành lập Ban KTNB
- Xây dựng kế hoạch, chương
trình công tác.
- Triển khai kế hoạch
Hiệu trưởng
9 - Kiểm tra việc tham gia
BHYT của học sinh.
- Kiểm tra vệ sinh, trang trí
lớp học.
- Kiểm tra kế hoạch bồi
dưỡng học sinh năng khiếu,
bồi dưỡng học sinh chưa hoàn
thành.
-Khối 1-5.
-Khối 1-5
- Khối 1-5
-Ban KTNB.
- Ban KTNB
- Ban KTNB
Phân
công cụ
thể ở bản
phân
công
từng
thành
viên
... ... ... ... ...

- Nội dung của kế hoạch kiểm tra nội bộ trường tiểu học gồm:
+
Xác định mục tiêu chung
+ Xây dựng các hoạt động thực hiện từng mục tiêu
+ Xác định cơ chế điều kiện để thực hiện
+ Đưa ra thời gian thực hiện cho từng hoạt động: thời gian bắt đầu và kết
thúc một hoạt động cụ thể.
+ Kết quả đầu ra cần đạt được

- Khung logic để xây dựng kế hoạch
Với những nội dung nêu trên của kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học,
thường sử dụng phương pháp khung logic để xây dựng kế hoạch tổng thể cho
một giai đoạn nhất định lại vừa đảm bảo thực hiện kiểm tra theo các chuyên đề
cần thiết của quản lý giáo dục. Dưới đây là mẫu khung logic để xây dựng kế
hoạch kiểm tra nội bộ trường tiểu học.

TT Mục tiêu Hoạt động Cơ chế,
điều kiện
thực hiện
Thời gian Kết quả
đầu ra cần
đạt được
I MT chung Hoạt động
1 MT cụ thể Hoạt động 1
Hoạt động 2
... ... ...

3.5 Chỉ đạo điều hành hoạt động kiểm tra nội trường tiểu học
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra: ngay từ đầu năm học, được công khai
trước Hội đồng sư phạm, thiết kế bằng biểu bảng và được treo ở văn phòng.
- Xây dựng được lực lượng kiểm tra: phải là người thông thạo chuyên
môn nghiệp vụ, có uy tín, sáng suốt và linh hoạt trong công việc, mỗi thành viên
được phân công cụ thể phần việc được giao, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm.

12
- Phân cấp trong kiểm tra: Trong nhà trường, Hiệu trưởng có thể kiểm tra
trực tiếp hoặc kiểm tra gián tiếp hay kết hợp cả hai phương thức trực tiếp và
gián tiếp.
- Xây dựng chuẩn kiểm tra: Muốn kiểm tra, người kiểm tra phải có chuẩn
để theo đó mà so sánh, đánh giá hoạt động của con người và các điều kiện cơ sở
vật chất, thiết bị. Chuẩn bao gồm hai yếu tố: định lượng và định tính. Ví dụ:
chuẩn đánh giá giáo viên, chuẩn đánh giá học sinh, chuẩn đánh giá tiết dạy,….
Những cơ sở để xây dựng chuẩn kiểm tra nội bộ trường học là: hệ thống các văn
bản pháp luật, văn bản pháp quy của nhà nước, hướng dẫn, chế độ chính sách,..
để xây dựng chuẩn phù hợp với đơn vị của mình.
- Xây dựng chế độ kiểm tra: là một công việc rất quan trọng trong kiểm
tra nội bộ trường tiểu học. Chế độ kiểm tra hợp lý sẽ có tác dụng tích cực, thúc
đẩy công việc mà không nặng nề, cản trở công việc.
- Chỉ đạo thực hiện nội dung công tác kiểm tra: Hiệu trưởng sẽ chỉ đạo,
thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: ra các quyết định về kiểm tra (quyết định thành
lập tổ kiểm tra, xác định nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra); hướng
dẫn, động viên, giúp đỡ lực lượng kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở kế
hoạch kiểm tra nội bộ đã được xây dựng, Hiệu trưởng tổ chức họp giao trách
nhiệm cho các thành viên thực hiện mỗi tháng, kiểm tra đúng trình tự, thủ tục
kiểm tra với các nội dung kiểm tra nội bộ như sau:
+ Kiểm tra chuyên đề hành chính: Đối với viên chức không trực tiếp
giảng dạy: Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của viên chức;
Kiểm
tra việc thu, chi các loại quỹ, việc công khai tài chính theo quy định;
Kiểm tra
công tác quản lý thiết bị, thư viện (hồ sơ sổ sách, sắp xếp thiết bị, thư viện, lịch
hoạt động,…); Kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư lưu trữ; Kiểm tra các
công việc của bảo vệ; Kiểm tra hoạt động của Đội TN.TPHCM trong nhà
trường; Kiểm tra các kế hoạch quản lý nhà trường của Hiệu trưởng, Phó hiệu
trưởng. Đối với giáo viên: Việc chấp hành các quy định của pháp luật; Việc thực
hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa
nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục từ năm
học 2013-2014 theo hướng dẫn tại Văn bản số 5571/BGDĐT-TTr ngày
13/8/2013 của Bộ GDĐT.
+ Kiểm tra chuyên đề chuyên môn: Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ
sơ sổ sách của giáo viên; Kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy
các môn học; Kiểm tra việc phụ đạo học sinh chậm tiến, bồi dưỡng học sinh
năng khiếu;
Kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư
22/BGDĐT; Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy tích hợp (các bài học tư tưởng
của Hồ Chí Minh vào môn đạo đức; giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng
lượng, ATGT, an toàn trường học… (tùy theo bộ môn mà chọn nội dung thích
hợp); việc lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy; Kiểm
tra thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo chuyên đề như: phương pháp
“Bàn tay nặn bột”; dạy học Mỹ thuật theo phương pháp tích cực phát huy năng
lực, phẩm chất của học sinh; Kiểm tra việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn
theo chuyên đề và nghiên cứu bài học.

13
- Tổng hợp, điều chỉnh: qua các báo cáo của từng thành viên về kiểm tra
chuyên đề hoặc kiểm tra trong tháng, hiệu trưởng ra thông báo kết quả kiểm tra
chuyên đề hoặc kết quả kiểm tra trong tháng để các đối tượng được kiểm tra
khắc phục những hạn chế thiếu sót đã nêu, những vấn đề cần làm sáng tỏ, qua đó
rút kinh nghiệm đối với từng thành viên một. Hiệu trưởng tổng hợp thông tin về
kết quả đánh giá của viên chức từ các báo cáo của thành viên kiểm tra nội bộ để
xây dựng bản tổng hợp chung là căn cứ để đánh giá viên chức, xét thi đua cuối
năm, sẽ là căn cứ xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ phù hợp hơn ở năm học
sau.
- Tóm lại, nội dung quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở trường tiểu học
là hoạt động của Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra nội bộ trường học thông qua việc
thực hiện các chức năng quản lý, tức là từ việc xây dựng kế hoạch kiểm tra đến
tổ chức kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra và tổng kết, điều chỉnh.

3.6 Kiểm tra, giám sát việc thực kiểm tra nội bộ trường tiểu học
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm tra nội bộ trường tiểu học, nhà
quản lý cần xây dựng và ban hành quy định kiểm tra nội bộ trường học nhằm
đảm bảo việc quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu học đạt được hiệu
quả mong muốn.
- Xây dựng quy định kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm tra nội bộ trường
tiểu học. Quy chế gồm các nội dung sau:
+ Phạm vi điều chỉnh và đối tượng: được thành lập theo Điều lệ trường
tiểu học.
+ Mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm tra nội bộ
trường tiểu học: thực hiện đúng kế hoạch, nội dung, phương pháp và quy trình
kiểm tra nội bộ trường tiểu học; thực hiện khách quan, khoa học, đạt kết quả tốt.
+ Tổ chức, hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ: thiết lập và
duy trì hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu học, giúp Hiệu trưởng điều hành
hoạt động kiểm tra nội bộ theo đúng các quy định quản lý trong hệ thống. Đảm
bảo hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu học phải được thực hiện thường
xuyên, kịp thời trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, tài chính, cơ sở
vật chất, thiết bị trường học… tại các trường tiểu học.
+ Các yêu cầu và nguyên tắc của hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu
học: các nội dung kiểm tra phải được nhận diện, có tiêu chuẩn đo lường, được
đối chiếu với các quy định hiện hành; Cơ chế kiểm tra, kiểm soát phải được thiết
kế; Cơ chế phân cấp, ủy quyền phải được thiết lập; Phải xây dựng hệ thống
thông tin kịp thời; Phải đảm bảo mọi giáo viên, cán bộ công nhân viên, học sinh
quán triệt được tầm quan trọng của kiểm tra nội bộ trường học.
+ Tự kiểm tra, đánh giá hệ thống và hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu
học: định kỳ hàng năm, trường tiểu học tự kiểm tra, rà soát hệ thống kiểm tra nội
bộ của trường học, công việc này do Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện.
Việc kiểm tra, đánh giá này dựa trên mục tiêu, nội dung, hình thức của hệ thống
kiểm tra nội bộ trường học, nhằm chỉ rõ những tồn tại của hệ thống kiểm tra,
kiểm soát nội bộ, chỉ rõ những điểm cần thay đổi của hệ thống và hoạt động
kiểm tra nội bộ trường học, cách xử lý, khắc phục các vấn đề tồn tại đó.

14
- Chất lượng giáo dục của các nhà trường Tiểu học phụ thuộc rất lớn vào
chất lượng quản lý lãnh đạo của người đứng đầu (Hiệu trưởng), trong đó các
hoạt động kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng có vai trò quan trọng nâng cao chất
lượng giáo dục. Tuy nhiên các biện pháp trên không phải là các biện pháp đã tối
ưu, có tính ổn định lâu dài mà nó phải được thường xuyên bổ sung, cải tiến để
có hiệu quả tốt hơn, phù hợp hơn trong sự phát triển không ngừng của sự nghiệp
giáo dục .

IV. Hiệu quả đạt được:
Trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ trường tiểu học đã đem
lại thành công là do:
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác giáo dục tư
tưởng cho tập thể viên chức một cách thường xuyên, từ đó mỗi cán bộ, giáo
viên, nhân viên thấm nhuần và thông suốt các chủ trương, hướng dẫn của ngành.
- Sự chuyến biến về nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá
trình công tác, luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, tích cực trong công
tác quan tâm đến từng đối tượng giáo dục ở đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ mang tính thiết thực, phù hợp với tình
hình thực tế của đơn vị và bám sát các nội dung nhiệm vụ của mỗi năm học,
thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ.
- Hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu học chỉ thực sự đạt hiệu quả khi
hiệu trưởng, đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức về hoạt động kiểm tra nội bộ
trường tiểu học, nhất là đẩy mạnh thực hiện chủ trương tự kiểm tra.
- Các hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu học phải được thực hiện
thường xuyên và phải được thực hiện một cách tổng thể, kết hợp với kiểm tra
theo chuyên đề và có nội dung phù hợp với từng đối tượng kiểm tra và trọng tâm
là nâng cao chất lượng dạy và học.
- Đội ngũ tham gia thực hiện kiểm tra nội bộ trường học ngày càng nâng
cao năng lực và tính chuyên nghiệp. Hoạt động kiểm tra nội bộ thúc đẩy hiệu
trưởng các trường sử dụng các dữ liệu thông tin trong cải thiện các hoạt động
dạy và học trong trường tiểu học, đồng thời điều chỉnh các quyết định quản lý
dựa trên kết quả khách quan, khoa học của hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu
học
.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường Tiểu học là thực hiện một
nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác quản lý giáo dục. Xác định đúng vị trí
vai trò của hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học sẽ góp phần tích cực thực
hiện những mục tiêu phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay mà Đảng và
Nhà nước ta đã đề ra.
- Công tác quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học dựa trên
cơ sở của các ngành khoa học có liên quan như: giáo dục học, quản lý giáo dục ,
tâm lý học… Dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của
ngành giáo dục và ngành thanh tra nhà nước.
- Đội ngũ những người tham gia quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ
trường học có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Trong đó Ban
kiểm tra nội bộ là những cốt cán trong đơn vị có tay nghề giỏi, luôn thể hiện vai
trò trách nhiệm được giao, luôn hòa nhã, trung thực và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

15
- Thống kê kết quả kiểm tra nội bộ các năm như sau:

Năm học Nội dung kiểm
tra
Số lượt
kiểm
tra
Kết quả kiểm tra
Ưu điểm Hạn chế Tư vấn
2016-2017 Chuyên đề
hành chính
40 Ít ưu điểm Nhiều hạn
chế
Nhiều tư
vấn
Chuyên đề
chuyên môn
20 Ít ưu điểm Nhiều hạn
chế
Nhiều tư
vấn
2017-2018 Chuyên đề
hành chính
50 Nhiều ưu
điểm
Ít hạn chế Ít tư vấn
Chuyên đề
chuyên môn
30 Nhiều ưu
điểm
Ít hạn chế Ít tư vấn

V. Mức độ ảnh hưởng:
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường Tiểu học và quản lý hoạt
động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học trong những năm qua đã làm rõ hơn tính
cấp thiết và mức độ phù hợp của hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học. Nội
dung hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học phần lớn đã phù hợp với công
tác quản lý trường học, đặc biệt là phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông.
- Tuy nhiên nội dung hoạt động kiểm tra nội bộ trường học và quản lý
hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học cần có sự thay đổi linh hoạt theo
hướng cập nhật thông tin mới về đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục,
phương pháp quản lý giáo dục hiện tại. Những biện pháp về quản lý hoạt động
kiểm tra nội bộ trường Tiểu học là vấn đề cần thiết và có tính thực tiễn rõ rệt
trong giai đoạn hiện nay.
- Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học đã
phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Để các biện pháp quản lý có tính thực tiễn cao,
cần xây dựng các quy trình, biện pháp quản lý một cách hợp lý, có các điều kiện
thực hiện đầy đủ, đảm bảo tính hiệu quả của các biện pháp.
- Kết quả thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ
trường Tiểu học, chấn chỉnh một bước trong việc thực hiện kỷ cương nề nếp dạy
và học, quy chế kiểm tra đánh giá, thực hiện dân chủ hoá trường học… đã có tác
dụng nâng cao hơn chất lượng giáo dục so với năm học trước góp phần quan
trọng vào việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu về giáo dục Tiểu học
.
- Với hiệu trưởng các trường Tiểu học cần đổi mới nhận thức về hoạt
động kiểm tra nội bộ và quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu học. Tăng
cường bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết về năng lực chuyên môn về hoạt
động kiểm tra nội bộ trường học cho cán bộ, giáo viên tham gia lực lượng quản
lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường học.
- Các hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học phải được tiến hành
thường xuyên, đồng bộ theo một quy trình đã được kiểm định qua thực tiễn hoạt

16
động, nhằm duy trì kỷ cương nề nếp trong nhà trường và nâng cao chất lượng
giáo dục.
- Để nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động ở đơn vị, ngay từ đầu năm
học Hiệu trưởng phải quán triệt những nội dung cần thực hiện đến tập thể viên
chức thông qua Hội nghị viên chức đầu năm học. Công tác kế hoạch phải được
xây dựng một cách phù hợp với thực tế của đơn vị mình quản lý. Từ đó người
cán bộ quản lý sẽ có những biện pháp cụ thể phù hợp với từng đối tượng quản lý
ở nhà trường trong công tác kiểm tra nội bộ trường học. Sau kiểm tra phải có nội
dung tư vấn, thúc đẩy để đối tượng được kiểm tra hiểu rõ, khắc phục hạn chế, có
ý thức chấp hành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó sẽ góp phần trong việc nâng cao
hiệu quả kiểm tra nội bộ trường tiểu học.
- Công tác kiểm tra nội bộ trường học có tầm quan trọng hết sức đặc biệt,
nó tác động trực tiếp đến quá trình nâng cao chất lượng dạy học là động lực thúc
đẩy sự phát triển của nhà trường. Chính công tác kiểm tra giúp hiệu trưởng nắm
được hoạt động hàng ngày trên lớp của giáo viên, tình hình học tập của học sinh
đồng thời góp phần ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy ra trong nhà trường.
- Để nhà trường hoạt động đi vào nề nếp, phát huy tác dụng của công tác
kiểm tra nội bộ đòi hỏi người quản lý phải chuyên tâm, say sưa trong công việc,
không ngừng học hỏi, rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, có tầm nhìn rộng, các biện pháp tuyên truyền tác động một cách tế
nhị và đi sâu vào lòng người. Từ đó tập thể đơn vị sẽ tạo mối đoàn kết chặt chẽ
thành một khối thống nhất luôn hoạt động, hỗ trợ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ.
- Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ
trường học đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của
nhà trường. Tuy nhiên đây chỉ mới là bước đầu cần có thêm thời gian để tiếp tục
kiểm chứng, cần được sự quan tâm của cấp lãnh đạo trong công tác kiểm tra nội
bộ trường học.

VI. Kết luận
- Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học là công việc khá mới
mẻ trong quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay, nhất là khi cơ chế quản lý giáo
dục chậm đổi mới. Tôi đã mạnh dạn đi những bước đầu tiên trong việc nghiên
cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu
học bằng kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong những năm vừa qua ở đơn vị.
Việc nghiên cứu này có một ý nghĩa thực tiễn to lớn vì đã tổng hợp, phân tích và
khái quát được hệ thống những kinh nghiệm thực tiễn và soi sáng bằng cơ sở lý
luận về quản lý hoạt động kiểm tra.
- Trong hoạt động nhà trường công tác kiểm tra là một công tác hết sức
quan trọng, nó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị, giúp cho
viên chức phát triển mọi lãnh vực mình phụ trách. Người cán bộ quản lý trong
mỗi nhà trường phải chuyên tâm trong công tác quản lý, thường xuyên đổi mới
hình thức kiểm tra các hoạt động trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả giáo
dục của đơn vị.
- Trên đây là một số biện pháp quản lý trong công tác kiểm tra nội bộ nhà
trường mà bản thân tự rút ra từ thực tiễn công tác, thực hiện tốt các biện pháp

17
kiểm tra nội bộ một cách nghiêm túc, chắc chắn rằng hoạt động dạy và học ở
nhà trường sẽ đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao hơn, rất mong được sự đóng góp,
tư vấn, hỗ trợ của đồng nghiệp và nhất là sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo giúp
cho nhà quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hy vọng rằng đề tài sẽ góp
phần nhỏ bé vào việc phổ biến kinh nghiệm quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ
trường Tiểu học nói chung cũng như kinh nghiệm tổ chức hoạt động kiểm tra
nội bộ trường Tiểu học nói riêng cho những đơn vị có điều kiện khách quan và
chủ quan tương tự, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học nói chung đúng với tinh thần
của Nghị quyết 29 đã đề ra.
Tôi cam đoan những nội dung báo cáo là đúng sự thật.

Xác nhận của đơn vị áp dụng sáng kiến Người viết sáng kiến
Huỳnh Phú Kiệp Huỳnh Thị Dung
18
.