Friday, 06/08/2021 - 03:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học A Vĩnh Xương

Kế hoạch kiểm tra cuối năm học 2019-2020

Kế hoạch kiểm tra cuối năm học 2019-2020 của Trường tiểu học A Vĩnh Xương

   PHÒNG GDĐT TÂN CHÂU

TRƯỜNG TH A VĨNH XƯƠNG

            __________________

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   __________________________

 

           Số: 98/KH-AVX                                Vĩnh Xương, ngày 22 tháng 6 năm 2020

      

KẾ HOẠCH

 Kiểm tra cuối năm học 2019 -2020

____________________

 

  Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ công văn số 1150/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học;

  Căn cứ công văn số 567/GDĐT-GDTH ngày 29 /11/2019 của Phòng GDĐT Tân Châu; về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá, nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học năm học 2019  - 2020;

            Nay trường Tiểu học A Vĩnh Xương xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

           I. Đánh giá định kì cuối năm học các môn:  

            Việc đánh giá định kì kết quả học tập, mức độ đạt theo chuẩn KTKN theo chương trình giáo dục tiểu học vào cuối năm học đối với các môn có bài kiểm tra định kì. Đánh giá định kì bằng điểm số kết hợp với nhận xét.

            Kết quả bài kiểm tra cuối năm học là những điều kiện để xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học. Đồng thời cũng bàn giao, nghiệm thu chất lượng dạy học giữa các khối lớp.

            Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng động viên khuyến khích, sự cố gắng của học sinh.

          II. Tổ chức thực hiện:

          1. Tổ chức ôn tập, thực hiện chương trình:

  Đối với tất cả học sinh: giáo viên tổ chức cho học sinh nắm được chuẩn kiến thức, kỹ năng theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ GDĐT và công văn số 1150/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học;

           Giáo viên phải giúp học sinh đạt được yêu cầu cần đạt của từng bài, cần tham khảo sách giáo khoa, căn cứ tình hình học tập của HS, chọn lựa trong từng bài Ôn tập, Luyện tập chung phần nào cần tổ chức ôn tập kỹ cho HS theo công văn 1150 của Sở GDĐT.

           Đối với học sinh hoàn thành tốt: giáo viên thực hiện theo cột ghi chú của tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở Tiểu học hoặc làm đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa.

           Tổ chức ôn tập được thực hiện ngay trên lớp, không giao bài tập về nhà đối với học sinh học 2 buổi/ ngày.

          2. Ra đề kiểm tra đánh giá định kì cuối năm học các môn học:

           - Đề kiểm tra định kì cuối năm phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh theo điều 10 của TT 22 của BGD

           Phân công cho các giáo viên chủ nhiệm ra đề kiểm tra, tổ trưởng chuyên môn tổng hợp ra đề trong khối. Sau đó BGH xem xét và cho đề kiểm tra thống nhất theo từng tổ khối.

          - Lớp 1, 2, 3: Tiếng Việt, Toán.

          - Lớp 4, 5 : Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí.

           Riêng môn tiếng Anh phân công hai giáo viên chịu trách nhiệm ra đề thống nhất trong trường và sao chép đủ cho học sinh.

            3. Tổ chức kiểm tra cuối năm học các môn học:                                    

            Ngày kiểm tra: Thống nhất trong đơn vị, cụ thể như sau:

 

 

Lớp

 

 

Ngày thi

 

Môn thi

 

Giờ bắt đấu

 

Thời lượng

 

 

1

( b. sáng)

 

06/7/2020

 

 

Toán

 

 

8 giờ 30

 

40 phút

 

07/7/2020

 

 

Tiếng Việt: Kiểm tra đọc

 

 

7 giờ 30

 

3-5 phút/HS

 

08/7/2020

 

 

Tiếng Việt: Kiểm tra viết

 

 

7 giờ 30

 

40 phút

 

 

 

 

2

( b.chiều)

 

06/7/2020

 

Toán

 

 

 

13 giờ 30

 

 

40 phút

 

 

07/7/2020

 

 

Tiếng Việt (Đọc):

 Đọc thầm và trả lời câu hỏi

 Đọc thành tiếng

 

 

 

 

13 giờ 30

    14 giờ 20

 

 

30 phút

  1-3 phút/HS

 

 

08/7/2020

 

 

Tiếng Việt (Viết):

Chính tả

Tập làm văn

 

 

13 giờ 30

14 giờ 00

 

20 phút

40 phút

 

 

 

3

( b.chiều)

 

06/7/2020

 

Toán

 

 

 

13  giờ 30

 

40 phút

 

 

07/7/2020

 

 

Tiếng Việt ( Đọc ):

Đọc thầm và trả lời câu hỏi

 

Đọc thành tiếng

 

 

13 giờ 30

 

14 giờ 20

 

 

30 phút

 

1-3 phút/HS

 

 

08/7/2020

 

 

Tiếng Việt ( Viết ):

Chính tả

Tập làm văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 giờ 30

14 giờ 00

 

 

 

20 phút

40 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

4

(b. sáng )

 

06/7/2020

 

Toán

Khoa học

 

 

8 giờ 30

9 giờ 30

 

40 phút

40 phút

 

 

07/7/2020

 

 

Tiếng Việt (Đọc) :

Đọc thầm và trả lời câu hỏi

Đọc thành tiếng

 

 

 

 

7 giờ 30

8 giờ 20

 

 

30 phút

1-3 phút/HS

 

 

 

 08/7/2020

 

Tiếng Việt (Viết) :

        Chính tả

       Tập làm văn

     Lịch sử-Địa lí

 

 

7 giờ 30

8 giờ 00

9 giờ 20

 

 

 

20 phút

40 phút

40 phút

 

 

 

 

 

 

 

5

( b. sáng)

 

06/7/2020

 

Toán

Khoa học

 

 

8 giờ 30

9 giờ 30

 

40 phút

40 phút

 

 

07/7/2020

 

 

Tiếng Việt (Đọc):

Đọc thầm và trả lời câu hỏi

Đọc thành tiếng

 

 

 

7 giờ 30

8 giờ 20

 

 

30 phút

1-3 phút/HS

 

 

 08/7/2020

 

 

Tiếng Việt (Viết ):

          Chính tả

         Tập làm văn

        Lịch sử-Địa lí

 

 

 

7 giờ 30

8 giờ 00

9 giờ 20

 

 

20 phút

40 phút

40 phút

 

 

             4. Tổ chức coi, chấm bài kiểm tra cuối năm học:

  a. Coi kiểm tra: (có Quyết định phân công riêng)

   Đối với lớp 1, 2, 3, 4: phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng dạy trong lớp tham gia coi kiểm tra. Giữ nguyên số lượng và vị trí ngồi của học sinh các lớp 1, 2, 3, 4 như học thường ngày (không trộn học sinh giữa các lớp).

       Đối với lớp 5: Phân công giáo viên chủ nhiệm coi kiểm tra cùng với sự giám sát của trường THCS Vĩnh Xương. Học sinh ngồi theo thứ tự Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục.

      Đối với GV dạy môn tiếng Anh: Giáo viên coi các lớp mình dạy theo lịch tuần 29 (từ ngày 29/6/2020-03/7/2020).

     b. Chấm bài kiểm tra: (có bảng phân công riêng)

     - Đối với lớp 1,2,3,4: phân công giáo viên chủ nhiệm chấm bài kiểm tra.

      - Đối với lớp 5: Phân công giáo viên dạy lớp 5 chấm bài  kiểm tra với sự giám sát của  trường THCS Vĩnh Xương.

             - Đối với môn tiếng Anh: giáo viên dạy chuyên chấm bài kiểm tra các lớp mình phụ trách giảng dạy.   

    c. Thời gian chấm bài kiểm tra: từ ngày 06/7 - 09/7/2020 (có lịch riêng)

    Tổ chức chấm bài kiểm tra tập trung tại trường, sinh hoạt đáp án có ghi biên bản.

    Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh.

 5. Đánh giá, nhiệm thu và bàn giao kết quả kiểm tra:

  - Giáo viên chủ nhiệm trao đổi với giáo viên sẽ nhận học sinh vào năm học tiếp theo về những nổi bậc, hạn chế của học sinh.

 - Thực hiện nghiêm túc việc nhiệm thu,bàn giao chất lượng giáo dục theo khoản 2, điều 15 của TT22/2016/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 6. Hướng dẫn và giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành lớp học:

 - Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách, xây dựng kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ từng học sinh trình Hiệu trưởng duyệt tư vấn về lịch, nội dung, hình thức giúp học sinh rèn luyện và ôn tập kiến thức.

 - Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thực hiện hướng dẫn, giúp đỡ từng học sinh, căn cứ vào kết quả rèn luyện của học sinh, giáo viên đề xuất với Hiệu trưởng thời gian và hình thức đánh giá bổ sung phù hợp với từng học sinh.

 - Giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra đánh giá bổ sung cho học sinh để xét hoàn thành chương trình lớp học.

 - Căn cứ vào kết quả đánh giá bổ sung giáo viên lập danh sách và báo cáo Hiệu trưởng xét, quyết định lên lớp hoặc ở lại.

            III. Chế độ báo cáo (theo các biểu mẫu):

 Các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy chuyên hoàn thành các loại biểu mẫu báo cáo cho BGH chậm nhất ngày 10/7/2020.

            BGH báo cáo về Phòng giáo dục chậm nhất 14/7/2020.

             IV. Một số vấn đề cần lưu ý:

  - Thời gian kiểm tra được thống nhất trong toàn trường, đề nghị các giáo viên  thực hiện đúng lịch. Không giải quyết nghỉ phép (trừ trường hợp đặc biệt).

  - BGH phân công chấm phúc tra ít nhất 5% số bài kiểm tra, chủ yếu các bài thi đạt điểm 9, 10 và những bài kiểm tra dưới 5.

  - Việc kiểm tra phải được tiến hành thống nhất, đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, trung thực nhưng phải nhẹ nhàng không gây căng thẳng cho học sinh. Mọi biểu hiện gian dối trong kiểm tra, cho điểm nhằm chạy theo thành tích phải được xử lí nghiêm minh.

       

  Yêu cầu các đ/c CB-GV-NV thực hiện đúng nội dung kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GDĐT;

 - Giáo viên (để thực hiện);

 - Lưu VT.

 

                                                                                                     

                                                                                                   Nguyễn Hùng Tuấn.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 08 : 11
Năm 2021 : 2.043